Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2009 Sb.), s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (nařízení 2016/679 ze dne 27. 4. 2016) a souvisejícími předpisy.

Níže shrnuji důležité informace o zpracování osobních údajů, které mi v souvislosti s vaším kontaktem nebo objednávkou služby poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Eva Králová, telefon: 776 018 550, e-mail: eva.kralova.kouc@gmail.com, web: ek-mediace.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté mu klientem prostřednictvím formuláře "Kontaktujte mě" uvedeného na webových stránkách, zaslané e-mailem nebo předané jinou cestou, např. telefonicky, písemně.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou klientem poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, datum narození, adresa apod.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

  • plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí objednané poradenské služby, tj. zejména evidence a komunikace s klientem, nebo za účelem vzdělávací či volnočasové aktivity. Díky formuláři "Kontaktujte mě" jsou sbírány vaše osobní údaje pro budoucího plnění smlouvy, aby bylo možné vaši poptávku správně zpracovat.
  • poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání novinek, aktualit či upozornění na vypsané termíny kurzů), a to i v případě, že ze strany klienta nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od klienta, a to zejména v souvislosti s objednávkou služby, přihláškou na kurz a případně v rámci další komunikace s klientem, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu eva.kralova.kouc@gmail.com.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno, může správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v listinné podobě.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v elektronické podobě, zejména používá antivirové programy, užívá bezpečná přístupová hesla apod.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup jiné osoby.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním, a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje po dobu realizace služby. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz výše).

Doba uložení osobních údajů je stanovena na 1 rok od ukončení poskytování služby. Údaje vyžadované zákonem si uchovám po dobu, kterou zákon předpokládá (např. faktury).

Závěrečná ustanovení

Odesláním požadavku z internetového formuláře "Kontaktujte mě" klient potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Pokud klient zaškrtnul variantu odběru novinek a aktualit, souhlasí také s tím, že jej může správce kontaktovat po dobu platnosti uděleného souhlasu (do odvolání).

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně zašle novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu, kterou klient správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2023

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému mě, prosím, neváhejte kontaktovat.


Obchodní podmínky

Klient je srozuměn s tím, že mnou poskytována služba nenahrazuje komplexní zdravotní péči odborníků z oboru psychologie či psychoterapie.

V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz"